ترجمۂ قرآن (1) - ڈاکٹر خالد ظہیر

Loading the video
Audio
Loading the Audio

Quick review of Quran in 58 episodes by Dr Khalid Zaheer during Ramadan

Dr. Khalid Zaheer

Jul 19, 2012
3096 View